Het ontstaan van de TEC

Door de tweede fase in de staatshervorming kwam de bevoegdheid over het openbaar vervoer nu ook bij het Waals gewest te liggen (decreet 21 december 1989).

Deze besliste dan ook om een nieuw orgaan op de richten om het openbaar vervoer in goeie banen te lijden : de SRWT, de Société Régionale Wallone de Transport. Dit gebeurde in november 1990 door een decreet van de Waalse Executieve. Hierbij werd ook beslist dat de SRWT als holding (koepel) zou dienen voor de diverse exploitatie-eenheden.

Uit de statuten leren we dat de SRWT als doel de studie, ontwikkeling, promotie, organisatie en de coordinatie van het openbaar personenvervoer heeft. De maatschappij werd voor onbepaalde duur opgericht. Het kapitaal bestaat uit nominatieve aandelen zonder nominale waarde. Enkel het Waals gewest, publiekrechterlijke personen en de oude aandeelhouders van de NMVB kunnen als aandeelhouder van de nieuwe maatschappij in aanmerking komen.

De SRWT wordt bestuurd door een ondernemingsraad, waarvan de leden voor zes jaar door de Executieve van het Waals gewest benoemd worden. Deze raad bestaat uit :
- de voorzitter en acht leden worden door de Minister van Transport voorgedragen;
- de vice-voorzitter en vier leden worden voorgedragen door de exploitatiemaatschappijen;
- twee leden op voordracht van de syndicale organisaties
- één lid op voordracht van de privé exploitanten

In een ander artikel vinden we de taken van de SRWT terug. Enkele voorbeelden :
- ze stelt een investeringsprogramma m.b.t het openbaar vervoer op en legt dit voor aan de Waals Executieve;
- ze sluit een exploitatiecontract af met elke exploitatiemaatschappij, dit na goedkeuring door de Executieve;
- ze plaatst bestellingen voor ondermeer rollend materieel en uitrusting (gebouwen, terreinen,...), en dit voor de vijf exploitatiemaatschappijen;
- ze oefent controle uit op de exploitatiemaatschappijen via een commissaris die door de Executieve benoemd wordt. Deze commissaris komt uit het personeel van de SRWT.

Een van de eerste daden van de nieuwe SRWT was het voorbereiden van de oprichting van de vijf exploitatiemaatschappijen, iets wat in de loop van 1991 zou gebeuren. Reeds begin 1991 sprak men van ‘entités de exploitation’ in plaats van de oude NMVB groepen.

In Luik had ondertussen een kleine fusie plaatsgevonden. Als voorbereiding op een samensmelten van de NMVB groep Luik met de twee stedelijke bedrijven, werd besloten om eerst deze stedelijke bedrijven samen te laten smelten. Daarnaast werkte de STIL ook samen met de groep Luik van de NMVB; deze bestond uit het uitlenen van enkele Volvo’s van de STIL aan de NMVB. Ook ontvangen diverse oranje bussen hun onderhoud in de STIL werkplaats te Robermont.

Op 6 december 1990 werd de SELV opgericht (Socitété d’Exploitation Liège Verviers). Deze koepelde de werking van de STIL en STIV.

In de eerste maanden van 1991 werden dan de vijf exploitatiemaatschappijen, of Société de Transport en Commun opgericht. Hun werking wordt geregeld door het decreet van december 1989. Deze exploitatiemaatschappijen traden op 1 juli 1991 in werking. Bij deze werden ook de NMVB, STIC en SELV opgeheven.

De installatie van de TEC verliep soms in grimmige omstandigheden. Zo werden in juni 1991 diverse stakingsacties gehouden. Ook werd de persconferentie van 21 juni, waarop minister Dalem de nieuwbakken SRWT-TEC voorgestelde verstoord door actievoerders, die zich zorgen maakten over de toekomst. Op deze persconferentie werd overigens ook de nieuwe TEC kleurstelling aan het publiek voorgesteld (het logo was reeds in februari voorgesteld).

De dag erop verschenen in Charleroi de eerste herschilderde bus op straat, te weten de A120 143 (ex STIC), kort gevolgd door de A120’s 2045 en 2049.

Voor de mensen die van cijfertjes houden : in totaal werden 1443 bussen overgenomen, waavan 97 afkomstig waren van de STIC, 359 van de STIL en 54 van de STIV. Er kwamen drie bussen over van West-Vlaanderen. Het gros kwam echter van de oude NMVB groepen Jumet (198), Eugies (156), Namen-Luxemburg (266), Luik (201), Brussel (64) en Leuven (45).

Als bron voor deze tekst dienden o.m. diverse nummers van Tram2000 uit de periode 1990-1991.

Lees meer over

Terug naar boven